S-styret saknar förmåga till prioriteringar – här är L:s alternativ

Fyra företrädare för S-styret går i en artikel i VLT den 22/2 till angrepp mot mig och Liberalerna. På inte mindre än fyra ställen i samma artikel upprepar skribenterna samma felaktiga påstående, nämligen att jag och Liberalerna bara klagar och inte kommer med konkreta förslag. Skribenterna tycks tro att om de upprepar denna lögn tillräckligt ofta i en och samma artikel så bli den sann. Så är tyvärr inte fallet. Jag och Liberalerna har kommit med en stor mängd konstruktiva förslag under den innevarande mandatperioden. Jag kommer att upprepa de viktigaste i punktform längre ned i denna artikel.

Tyvärr har S-styret hittills varit totalt ointresserat av det mesta vi förslagit. Motståndet tycks bottna i en stark rädsla för att göra aktiva politiska prioriteringar, dvs att våga säga nej till vissa saker för att kunna satsa på andra. Konsekvensen har blivit den “flyg- och bad-politik” där välfärdens kärna (äldrevård och skola) tvingas spara för att finansiera S-styrets satsningar på massiv utbyggnad av flygstödet (en ökning från ca 20 till ca 35 miljoner om året under mandatperioden), samt en massiv utbyggnad av badverksamheten (ca 25 nya miljoner om året till Kokpunkten utan att något av de gamla baden stängts).

Bland det märkligaste i S-styrets artikel den 22/2 är den flera gånger framförda åsikten att kommunens investeringar inom ett område inte påverkar investeringsutrymmet inom andra. Tror S-styret verkligen på detta eller försöker man medvetet vilseleda västeråsarna? Ett helhetsperspektiv – koncernperspektiv – måste alltid genomsyra kommunens ekonomistyrning och särskilt viktigt är detta vid långsiktiga investeringar i hundramiljonersklassen. Om man som S-styret ignorerar koncernperspektivet, eller helt enkelt inte förstår det, så är det inte undra på att suboptimeringar sker och ekonomin råkar i oordning. Precis vad som skett med andra ord. Jag liknade tidigare i år det nuvarande S-styret i Västerås vid en ostyrig bläckfisk som obekymrat och fladdrigt expanderar det offentliga åtagandet inom aparta områden som semesterflyg, actionbad och kontorshotell. Efter S-styrets svar den 22/2 måste jag tyvärr konstatera att bläckfisken inte bara är ostyrig, den tycks helt sakna kontakt mellan vissa av armarna. Faktum är att den inte ens tycks veta att armarna sitter på samma kropp.

Vi Liberaler vill värna om samhällets svaga samtidigt som vi värnar individens rätt att så långt som möjligt själv – efter eget huvud – disponera frukterna av sitt eget arbete. Skattehöjningar får alltså inte blir lösningen på bristande kommunal ekonomistyrning, utan tvärtom måste vi maximera den kvalitet vi får ut för de skattepengar vi redan satsar. Och vi måste våga prioritera. Inom S vill många också värna samhällets svaga. Däremot tycks man obekymrade om att långvarigt dålig ekonomistyrning leder till skattehöjningar som i förlängningen äter upp människors frihet.

S-styret påstår att jag och Liberalerna inte tar ansvar. Påståendet blir närmast löjligt när vi ju tvärtom förespråkar en betydligt mer återhållsam ekonomisk politik än den S-styret för. Inget hade varit lättare för oss som opposition än att glatt lova allt till alla. Det hade dock i sanning varit oansvarigt. Istället lovar vi bara en del till några. Framförallt lovar vi att sörja för samhällets svaga. Och att därtill garantera en god ekonomisk hushållning med skattemedel. Detta innebär hårda prioriteringar och stopp för en del kommunala satsningar som ej riktas mot de svagaste i samhället. Här kommer vår konkreta politik i ett antal punkter:

*Inga kommunala satsningar på nya flådiga huvudkontor. Affären med Björnklockan stoppas. Mimer koncentrerar sig på hyresrätter.

*En neddragning av badsatsningarna till samma nivå som år 2000 uppräknat med inflation. Vill man fortsätta utbetalningarna till Kokpunkten får man dra ned på annat håll, dvs stänga ett av de gamla baden.

*En snabb neddragning av flygsubventionerna. Den nya ledningen på flygplatsen verkar pigg och har redan identiferat en lång rad exempel på häpnadsväckande dålig ekonomisk skötsel. Effekter bör kunna nås snabbt, men då måste det till politiskt stöd för att bland annat höja avgifterna för en hel del av flygplatsbolagets kunder.

*Ett stopp för dyra och krångliga upplägg på kommunala fastighetsaffärer. Skolsituationen på Stallhagen får hanteras genom att kommunen själv finansierar en ny lösning för Fridnässkolan. Om möjligt sparas den grusplan vid Fryx som är Stallhagens enda kvarvarande plats för spontanidrott. Skepparbacksskolan och Mariabergsskolan kan möjligtvis säljas, men försäljningen ska då villkoras med ett framtida användande som tydligt ligger i det offentligas bästa intresse. Och försäljningsprocessen ska vara öppen och transparent.

*En snabbt införande av korrekta upphandlingar av kommunens vårdplatser inom den sociala omsorgen. Idag köps merparten av dessa helt utanför ramavtal, vilket L poängterat i mer än ett år utan att S-styret agerat. Att köpa utanför ramavtal ger oftast både sämre pris och sämre kvalitet.

*En utökning av resurserna till äldrevård med fokus på fler platser i särskilt boende, och ett stopp för den politik som just nu leder till att enorma resurser läggs på “böter” till landstinget.

*Ett stopp för svindyra fisktrappor, onödiga utredningar om att stänga Vasagatan och lyxladugårdar på Gäddeholm. Istället en stor centrumsatsning, där enklare och billigare parkeringar måste vara ett av flera inslag.

*En fortsatt kraftfull prioritering av att höja läraryrkets status; den enskilt viktigaste långsiktiga investeringen för bildning, kunskap, livskvalitet och konkurrenskraft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *